Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Θεραπείες του γέροντα ΠαΐσιουΘ. Σ., άντισμήναρχος έ.ά., Θεσσαλονίκη
Τό 1991 ή Ά.,σέ ηλικία 37 ετών,συνέλαβε τό τρίτο της παιδί, όταν τά μεγαλύτερα ήσαν ήδη 10 καί 11 έτών. Επειδή, όμως, ή μητέρα ήταν γιά χρόνια ύπό άντιεπιληπτική αγωγή καί αρκετοί γιατροί, πλήν ενός εξαιρετικά ευσεβούς έπιστήμονος, θεωρούσαν ότι τά συγκεκριμένα φάρμακα θά έπηρέαζαν οπωσδήποτε τήν ύγεία τοϋ εμβρύου, ύπήρχε σοβαρό πρόβλημα.....
στήν οικογένεια. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου μάλιστα, ό όποιος είχε κάνει ειδική ερευνά στό θέμα αύτό, είπε ότι τά φάρμακα αύτά ήταν στή «μαύρη λίστα». Επίσης τό άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, επηρεασμένο άπό τήν άποψη των επιστημόνων, πίεζε τούς γονείς γιά διακοπή τής εγκυμοσύνης τής μητέρας.
Μέσα στήν άπόγνωσή του, ό σύζυγος, μέ τήν παρότρυνση καί τής συζύγου του, άπεφάσισε νά έπισκεφθή τό Γέροντα Παΐσιο. Έτσι καί έγινε.
Συναντήθηκαν στό υπαίθριο αρχονταρίκι τού κελλιού του. Όταν άκουσε ό Γέροντας τήν άποψη των γιατρών καί είδε τή λιποψυχία τού συνομιλητή του, διέκρινε ότι είχε άνάγκη άπό μεγάλη ψυχολογική στήριξη καί γι' αύτό τού είπε δύο, όχι τυχαίες, ίστοριούλες.
Τού Σ. τού άρεσε πάντοτε τό ψάρεμα καί εκείνο τό διάστημα ένδιαφερόταν ιδιαίτερα γιά τίς ιχθυοκαλλιέργειες. Φυσικά, δέν άνέφερε τίποτε γι' αύτό τό θέμα στό Γέροντα, άφού ήταν άσχετο μέ τό πρόβλημά του.
Τού λέει όμως ό Γέροντας: "Παιδί μου, εΐδες πώς ό Θεός ένδιαφέρεται γιά τά πιό μικρά του δημιουργήματα; 'Άς πάρουμε γιά παράδειγμα τά ψαράκια. Έσύ ξέρεις άπό αύτά...
Πάει τό θηλυκό, τρίβει τήν κοιλιά του σέ μία μικρή γουβίτσα τού βράχου κι άφήνει έκεΐ τά αύγά του. Πηγαίνει ύστερα τό όμοιό του άρσενικό, ρίχνει τό σπέρμα του καί γίνονται σέ λίγο τά ψαράκια. Ποιός φροντίζει γι' αύτά;
Σχεδόν σ' όλες τίς περιπτώσεις, ή μάνα κι ό πατέρας φεύγουν. Κι όμως θά γίνουν ψάρια, γιά νά κάνουν καί αύτά, άργότερα,τό ίδιο.
Μ' αύτήν καί μέ μία άλλη παρόμοια ιστορία πού έδειχνε κι εκείνη τήν Πρόνοια τού Θεού, ό Σ. κατάλαβε ότι πρώτα έπρεπε νά έμπιστευθή τό παιδί στήν Πρόνοια τού Θεού καί ύστερα στήν επιστήμη καί στά χέρια τών άνθρώπων. Τελειώνοντας, ό Γέροντας τού είπε νά μή φοβάται τίποτα, νά γράψη τά ονόματα τής οίκογενείας σ' ένα χαρτάκι, γιά νά προσεύχεται καί ό ίδιος.
Τού έδωσε μάλιστα καί μία συνταγή: "Θά πεις στήν Α. ν' άγοράζη λαχανίδες, νά τίς βράζη καί νά τίς τρώη μέ λάδι, γιατί κάνουν πολύ καλό στήν έντερική λειτουργία.
Κι άν τό έντερο δουλεύη καλά, αίματώνεται καλύτερα κι ό έγκέφαλος".
Σήμερα, τό τρίτο παιδί τής Α. είναι ήδη έντεκα χρονών, ένα υγιέστατο καί χαριτωμένο πλάσμα τοΰ Θεού. γιά τό όποίο οί γονείς του ευχαριστούν τό Θεό καί τό Γέροντα Πάίσιο, τόν όποιο εύλαβοΰνται ιδιαίτερα.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ-Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ ό ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.